Menu Close

Nasza wizja

Nasz cel to poprawa jakości życia w środowisku zabudowanym przez promocję zasad obronności, bezpieczeństwa i długoterminowej stabilności.
CPTED, wymawiany „sep-ted”, występuje również pod angielską nazwą Designing out Crime- projektowanie eliminujące przestępczość.
Wielka Brytania ma najbardziej w Europie rozwinięty system wdrażania CPTED, z wieloma aktami prawa określającymi stosunek planowania przestrzennego i ograniczania przestępczości. Funkcję doradczą dla architektów, firm developerskich i oddziałów planowania przestrzennego w Wielkiej Brytanii pełni Policja za pośrednictwem oficerów DOCO.

Doświadczenie

CPTED-UK dysponuje szerokim zakresem doświadczenia międzynarodowego jako podmiot doradczy w dziedzinie obronności
i bezpieczeństwa.

Bazy wiedzy akademickiej, jak i obszerna dokumentacja praktyki zawodowej dowodzą, że adresowanie kwestii bezpieczeństwa na wczesnych etapach projektu przynosi największe korzyści. W Unii Europejskiej podejście to znane jest jako ‘security by design’ i promowane szczególnie w kontekście ochrony miejsc i obiektów publicznych.

CPTED-UK stosuje zasady security by design do różnorodnych form przestępczości, od drobnych aktów kradzieży, po terroryzm.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zidentyfikować potencjalne scenariusze przestępcze i ryzyko związane z projektem. Proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają zarówno walory estetyczne, jak i inne zasadnicze funkcje, w tym użyteczność, bezpieczeństwo i kwestie związane z zarządzaniem.

Kontrola ryzyka

Definiując potrzeby bezpieczeństwa, bierzemy pod uwagę nie tylko indywidualne funkcje projektu, lecz także szerszy kontekst środowiskowy. Elementy struktury środowisk zabudowanych oddziaływują na siebie, mogąc zarówno kreować, jak i eliminować okazje przestępcze. Niepożądanym skutkom często łatwo zapobiec, uwzględniając je na etapie planowania.

Akceptacja ryzyka jest nieodłączną częścią procesu oceny potrzeb bezpieczeństwa, gdyż nie jest możliwe całkowite jego wyeliminowanie. Jako doświadczony partner w dziedzinie ryzyka CPTED-UK pomaga sprecyzować najważniejsze potrzeby.

Planowanie

Rozważając kwestie bezpieczeństwa na etapie planowania, można znacznie ograniczyć koszty instalacji niezbędnych struktur. Na tym etapie łatwiej dokonywać zmian i kreatywnie łącząc elementy zapewnić ich wielofunkcyjność.

Security by design gwarantuje, że struktury bezpieczeństwa i obronności zlewają się z otoczeniem środowisk miejskich jako integralny element jednej całości.

Środki bezpieczeństwa i ochrony przed przestępczością, łącząc się z pozostałymi elementami infrastruktury we wczesnej fazie projektu, nie wchodzą z nimi w konflikt i lepiej integrują się z resztą otoczenia, w porównaniu ze środkami dodanymi do obiektów już istniejących.

Projekty

Nasze doświadczenie w pracy przy projektach unijnych uczy, że większość przedsiębiorstw akceptuje konieczność działań zapobiegających przestępczości. Przekonanie o skuteczności tych działań powoduje wzrost zaangażowania w security by design.

Dla wielu przedsiębiorców ryzyko związane z terroryzmem jest stosunkowo niskie w porównaniu z innymi formami przestępczości.

CPTED-UK specjalizuje się w sprawnej identyfikacji okazji przestępczych i ocenie ryzyka dzięki szerokiemu doświadczeniu przy projektach struktur ochrony i bezpieczeństwa dla prestiżowych lokalizacji i obiektów takich jak centra miast, obiekty sportowe, transport publiczny, szkoły i wyższe uczelnie, parki, centra handlowe, bary, restauracje i inne.

CPTED-UK oferuje dostęp do najbardziej aktualnych źródeł wiedzy i doświadczenia w dziedzinie zapobiegania przestępczości przez innowacyjne rozwiązania architektoniczne dotyczące przede wszystkim struktury środowiska zabudowanego i specyficznych funkcji indywidualnych projektów.

Inwestycje

CPTED to szeroko rozpoznawalny atrybut odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do planowania przestrzeni, przyjaznego środowisku naturalnemu.

Odporność na przestępczość to mniejsze koszty i lepsza jakość życia doceniane przez użytkowników i atrakcyjne dla potencjalnych klientów. Bezpieczeństwo to coraz bardziej istotne kryterium konkurencyjności zarówno na rynku europejskim, jak i międznynarodowym.

O RICHARDZIE

Richard Stones OBE

MSc CSyP FSyI FCMI

Richard Stones OBE był pierwszym na świecie oficerem policji, któremu przyznano tytuł Brytyjskiego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa, i który reprezentował policję przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jako Ekspert w Narodowej Komisji ds. Architektury i Budownictwa- CABE.

W 2015 roku Richard został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego- OBE za zasługi dla policji i bezpieczeństwa biznesu przez królową Elżbietę II.

Richard

Richard posiada tytuł Magistra Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem. Jest członkiem wielu prestiżowych organizacji zawodowych, w tym Brytyjskiego Instytutu Bezpieczeństwa i Brytyjskiego Instytutu Zarządzania. Jest też honorowym członkiem Królewskiego Cechu Specjalistów ds. Bezpieczeństwa oraz honorowym obywatelem miasta Londyn. Richard jest także członkiem Brytyjskiego oddziału Amerykańskiego Zrzeszenia ds. Bezpieczeństwa Gospodarczego – ASIS International.

Richard był doradcą technicznym przy wielu projektach prowadzonych ze środków Unii Europejskiej i Brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym DeSURB’s, gdzie analizował ryzyko i zagrożenia środowiskowe dla projektów bezpieczniejszych przestrzeni miejskich, i EvoCS, który zajmował się ewaluującym podejściem do kwestii bezpieczeństwa w Europie.

Jako członek Instytutu Naukowego Przestępczości i Systemu Sprawiedliwości ONZ- UNICRI pracował w grupie roboczej zajmującej się ochroną miejsc zgromadzeń masowych. Został współautorem przewodnika na temat rozwoju współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, w celu ochrony miejsc i osób narażonych na atak, wydanego pod patronatem ONZ.

Będąc koordynatorem ochrony i bezpieczeństwa biznesu w Narodowej Komisji Komendantów Policji – NPCC, Richard reprezentował Policję Brytyjską w NATO jako członek Partnerstwa Prywatno -Publicznego przy zagadnieniach zbierania informacji i wymiany danych.

Po przejściu na emeryturę w 2015 roku Richard został Managerem ds. Bezpieczeństwa i Zapobiegania Stratom dla Brytyjskiego koncernu odzieżowego Next Plc. W 2019 roku został profesorem Uniwersytetu w Derby, gdzie wykłada Postępowania Dochodzeniowo -Śledcze i CPTED.

Richard jest także członkiem Komisji Doradczej Sieci Ochrony i Bezpieczeństwa Miast – CSARN i autorem Brytyjskiego rozdziału niedawno wydanego podręcznika McGraw Hill, American Homeland Security.

W wolnym czasie Richard jest prywatnym pilotem zainteresowanym ryzykiem spowodowanym przez awionetki oraz członkiem zarządu Funduszu Naukowego Dwóch Województw zrzeszającego szkoły w okolicach jego rodzinnego miasta.

Bogusia

O BOGUSI

Bogusława Motylska

MSc DPSI

Bogusława Motylska (Baxi) jest pierwszą obywatelką Polski pełniącą w Wielkiej Brytanii funkcję Oficera Zapobiegania Przestępczości przez Kształtowanie Przestrzeni- DOCO (ang. Designing out Crime Officer).

Bogusia współpracuje z Wydziałami Planowania Przestrzennego w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędach Miejskich w Nottinghamshire, jak również z architektami i firmami developerskimi. Jej rolą jest ocena potencjalnego wpływu proponowanych projektów na poziom przestępczości, wykroczeń oraz na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Bogusia jest doradcą strategicznym dla Nottinghamshire Police i partnerów ds. wdrażania praktyki CPTED na obszarze województwa.
Jako konsultant pracowała przy dużej skali projektach na terenie miasta Nottingham i okolicznych miejscowości, takich jak szkoły, budynki uniwersyteckie, hotele, centrum sportu i rekreacji, bary, restauracje, parkingi, bloki i osiedla mieszkaniowe i inne. Bogusia blisko współpracuje z Doradcami ds. Bezpieczeństwa Anty-Terrorystycznego, między innymi przy projektach takich jak ochrona obiektów sakralnych czy ochrona VIP.

Bogusia jest Odpowiednio Wykwalifikowanym Specjalistą ds. Bezpieczeństwa- SQSS (ang. Suitably Qualified Security Specialist) dla wielokryterialnego systemu certyfikacji budynków BREEAM. Jako SQSS Bogusia definiuje wymagania bezpieczeństwa dla projektów budowlanych upewniając się, że przestępczość wygenerowana na skutek wykonania projektu nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

Bogusia jest także autoryzowanym inspektorem kontroli dla Programu Bezpieczny Parking – krajowej inicjatywy zarządzanej przez Brytyjskie Stowarzyszenie Parkingów- BPA. Propagowanie zasad budownictwa ekologicznego Bogusia postrzega jako swój osobisty wkład w ochronę środowiska naturalnego. Bogusia aktywnie promuje te zasady prowadząc warsztaty z zagadnienia CPTED dla architektów, oficerów policji i studentów Uniwersytetu w Derby.

Bogusia ukończyła studia politologiczne na Uniwersytecie Śląskim, Wydziale Nauk Społecznych w 2007 roku uzyskując tytuł Magistra. Jej specjalizacja to dziennikarstwo i komunikacja społeczna, które praktykuje przez działalność freelance dla prasy polonijnej w Wielkiej Brytanii. Bogusia posiada też kompetencje tłumacza przysięgłego – DPSI (ang. Diploma in Public Sector Interpreting) przyznawane przez Brytyjski Instytut Lingwistyki – CIoL.

NASZA HISTORIA

CPTED-UK został założony w 2019 roku przez Richarda Stones OBE, profesora Uniwersytetu w Derby i Bogusławę Motylską, oficera Nottinghamshire Police ds. zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Celem firmy jest wspieranie podmiotów zaangażowanych w planowanie przestrzenne przy implementacji zasad i strategii CPTED.

Pomysł powstał dzięki współpracy między Uniwersytetem w Derby i Nottinghamshire Police, którą Richard i Bogusia zainicjowali wspierając się wzajemnie w swoich zawodowych obowiązkach. Richard i Bogusia wspólnie prowadzą wykłady na temat zapobiegania przestępczości i CPTED, ponadto tworząc dla studentów możliwości odbycia praktyki zawodowej w policji.

Wspólnie szybko zidentyfikowali niszę rynkową na przystępny cenowo, profesjonalny i oparty na doświadczeniu serwis doradczy CPTED w Polsce.

Richard i Bogusia poznali się w 2008 roku pracując wspólnie dla Nottinghamshire Police. W 2010 roku Richard stworzył Wydział Zapobiegania Przestępczości, krótko potem zatrudnił Bogusię do swojego zespołu.

Ich drogi rozeszły się kiedy Richard przeszedł na emeryturę i został szefem bezpieczeństwa i zapobiegania stratom dla Brytyjskiego koncernu odzieżowego Next Plc działającego w 90 krajach świata.
W tym czasie Bogusia została najbardziej doświadczonym specjalistą ds. zapobiegania przestępczości w Nottinghamshire Police i wkrótce awansowała do swojej obecjej roli oficera DOCO.

Richard kolejny raz urozmaicił swoją karierę akceptując rolę profesora na swoim lokalnym uniwersytecie.
Richard i Bogusia spotkali się ponownie w 2019 roku. Wspólnie prowadząc warsztaty CPTED postanowili uniezależnić swoją działalność zakładając CPTED-UK Ltd.

nasza historia